Brandneues

Sakalava Bay (6)

Sakalava Bay

Lesen Sie auch

The kite paradise of Madagascar: Sakalava Bay

An absolute insider tip for kitesurfers is hidden at the northernmost tip of Madagascar: Sakalava …